REGULAMIN GRY DOGGI-GAME.PL

Serwis internetowy Doggi-Game.pl został wyprodukowany przez podmiot admin@lionproject.eu nazywany dalej Administratorem.
Wchodząc na strony serwisu internetowego (nazywanego poniżej "Serwisem"), użytkownik wyraża zgodę na Ogólne Warunki Użytkowania serwisu internetowego przez internautów (nazywanymi dalej "Ogólnymi warunkami") oraz Regulaminu wyszczególnionego poniżej. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania uzupełnień do niniejszych Warunków ogólnych, zaś w zakresie odpowiedzialności użytkownika należy ponowne zapoznanie się z nimi.
§1. Konta
 1. Każdy gracz może posiadać tylko jedno konto w grze Doggi. Konta należące do tej samej osoby, niezależnie od tego czy zachodzi między nimi współpraca, będą banowane.
 2. Dzielenie konta jest zabronione. Konto może być użytkowane wyłącznie przez jedną osobę.
 3. Przekazywanie hasła innym graczom jest zabronione.
 4. Jeśli kilku użytkowników korzysta z tego samego adresu IP (w domu, w pracy, szkole, akademiku, sieci osiedlowej, itp) i zamierza grać na tym samym adresie IP, powinni ten fakt zgłosić do administracji gry niezwłocznie po założeniu kont. Szczególnie należy unikać dalszych oprócz IP powiązań pomiędzy kontami, jak podobne nazwy graczy, podobne adresy e-mailowe itd., które mogą sugerować korzystanie z kilku kont przez tą samą osobę. Zgłoszenie wspólnego IP nie uchroni przed banem, jeśli będą zachodzić powiązania między kontami.
 5. Używanie konta w celach komercyjnych (np. sprzedaż) jest zabronione. Nieodpłatne przekazywanie konta jest również zabronione.
 6. W przypadku kont rejestrowanych za pośrednictwem serwisu facebook nie ponosimy odpowiedzialności za błędy wynikłe z nieprawidłowego działania tego serwisu.
 7. Zabronione jest pozbywanie się zdobytego majątku w grze np. "Usuwam konto, oddam wszystkie psy."
§2. Dane konta
 1. Administracja gry nie wymaga od graczy podawania jakichkolwiek danych osobowych. Wymagane jest jedynie podanie poprawnego adresu e-mail.
 2. Jakiekolwiek dane podane przez graczy (loginy, hasła, adresy e-mail) nie będą wykorzystywane do celów innych niż kontakt z graczami w sprawach dotyczących gry.
 3. Konto w grze może zostać zresetowane lub usuniete na życzenie gracza.
 4. Konto może zostać zablokowane tymczasowo bądź stale bez podania przyczyny
§3. Wykorzystywanie błędów
 1. Wykorzystywanie błędów w grze dla własnej korzyści, tzw. bug-using, jest zabronione. Każdy gracz jest zobowiązany bezzwłocznie zgłosić wszystkie znalezione błędy administracji. Wykorzystywanie błędów w celu zdobycia przewagi w grze może prowadzić od blokady do kasacji konta włącznie.
§4. Wulgarne wiadomości, avatary graczy, podszywanie się oraz spam
 1. Kategorycznie zabrania się używania słów, obrazków i innych treści wulgarnych w jakiejkolwiek formie (imiona psów, nazwy kokursów, prezentacja gracza, avatar itd) pod groźbą natychmiastowej blokady konta.
 2. Wysyłanie wulgarnych, bądź obraźliwych wiadomości do innych graczy jest niedozwolone i prowadzi do blokady konta.
 3. Stosowanie "pseudocenzury" (np: gwiazdkowania, zmiany pojedynczych liter itd.) będzie także uznawane za używanie treści wulgarnych.
 4. Spam, bez względu na formę wiadomości, na forum lub na PW będzie karany.
 5. Wielokrotne wysyłanie tej samej wiadomości, lub dużej ilości nieistotnych wiadomości do administracji może być uznane za spam.
 6. Obowiązkiem gracza jest respektowanie praw osób trzecich, w szczególności znaków towarowych, prywatności, oraz innych przepisów prawnych i regulacji, które mają zastosowanie do internetu
§5. Naruszenie techniki gry
 1. Środki, które mają na celu powodować ogromny ruch lub szkodzić przebiegowi gry, są niedozwolone. Zabronione są w szczególności automatyczne lub półautomatyczne skrypty, wydobywające informacje z bazy danych lub uruchamiające mechanizmy gry. Dlatego używanie w/w środków prowadzi do natychmiastowego i nieodwołalnego wykluczenia z gry.
 2. Stosowanie automatycznych lub półautomatycznych skryptów i programów w celu uzyskania korzyści lub przewagi w grze jest zabronione i będzie skutkować natychmiastowym wykluczeniem z gry.
§5. Awarie
 1. Jeżeli gracz znajdzie się w niekorzystnym położeniu wynikającym z błędów serwisu, błędów oprogramowania, niedostępności gry itp., to nie ma on żadnego prawa do roszczeń do przywrócenia wcześniej posiadanych wyników i statusu jego konta w grze. O tym czy i w jakiej formie w drodze wyjątku odzyskanie statusu w grze jest możliwe, decyduje administrator gry.
 2. W przypadku większych awarii administracja gry może podjąć decyzję o przekazaniu graczom rekompensaty w walucie gry.
§6. Usunięcie konta
 1. W zależności od złamanej reguły gracz może zostać ukarany blokadą konta od 1 dnia do całkowitej kasacji bez uprzedniego poinformowania. W sprawie bana należy kontaktować się z administratorem gry lub moderatorem, który nałożył blokadę konta.
 2. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.
§7. Waluta w grze
 1. Użwana w grze waluta "doglary" ma charakter wirtualny, stworzony wyłącznie na potrzeby gry i nie jest walutą w rozumieniu prawa
 2. Administracja gry umożliwia graczom nabycie dodatkowych doglarów za pomocą zewnętrznego serwisu płatności.
 3. Administracja gry nie ponosi odpowiedzialności za błędy podczas nabywania doglarów wynikłe z nieprawidłowego działania lub użycia pzrez gracza zewnętrznych serwisów płatności.
 4. Gracz nabywając doglary oświadcza, że jest pełnoletni lub nabywa je za zgodą rodziców lub opiekunów.
 5. Gracz może ubiegać się o refundację nabytych doglarów wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, w których wykazana zostanie wina lub zaniedbanie administratorów gry. W pozostałych pzypadkach nabyte przez gracza doglary nie mogą zostać zwrócone.
§8. Pozostałe
 1. Przystępując do gry gracz oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem oraz, że akceptuje go w całości.
 2. Administracja zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu.
 3. Gra doggi-game działająca w domenie doggi-game.pl jest własnością firmy Lion Project

Ogólne Warunki Użytkowania


1. Postanowienia ogólne:

 • Serwis oferowany przez Administratora jest przeznaczony do celów rozrywkowych. Użytkownik nie ma prawa wykorzystywać go do celów zarobkowych bądź działalności gospodarczej.
 • Warunkiem koniecznym do korzystania z Serwisu jest akceptacja Regulaminu oraz Ogólnych Warunków Użytkowania.
 • Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania uzupełnień do niniejszego Regulaminu oraz Ogólnych Warunków Użytkowania, zaś w zakresie odpowiedzialności użytkownika należy ponowne zapoznanie się z nimi.
 • Użytkownik sam odpowiada za aktualność i przydatność stosowanego przez siebie oprogramowania i sprzętu.

2. Prywatność

 • Administrator jest zobowiązany do przechowywania i przetwarzania danych osobych Użytkownika zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Użytkownik podczas rejestracji w serwisie wyraża zgodę na przetwarzanie oraz przechowywanie adresu e-mail do celów statystycznych oraz marketingowych.
 • Użytkownik może w każdej chwili zmienić lub usunąć wprowadzone dane osobowe.

3. Korzystanie ze stron Serwisu

 • Użytkownik ma obowiązek przestrzegania postanowień właściwego dla niego systemu prawnego oraz niniejszych Regulaminu.
 • Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania oraz za wszystkie Treści, które zostały umieszczone przez jego konto w Serwisie.
 • Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Administratora wprowadzonych danych i dodanych Treści w celu prowadzenia Serwisu.
 • Użytkownik jest zobowiązany:
  • nie wprowadzać do Serwisu jakichkolwiek materiałów dla celów prowadzenia działalności gospodarczej, reklamy lub handlu; chyba, że za zgodą Administratora,
  • nie korzystać z dostępu do Serwisu lub gromadzonej za jego pośrednictwem informacji dla celów wysyłki nie zamówionej informacji handlowej (tzw. spamu).
 • Użytkownikowi nie wolno posługiwać się nieuczciwymi metodami w korzystaniu z Serwisu. W szczególności za nieuczciwe metody uważane są:
  • podawanie się za innego Użytkownika,
  • korzystanie z bramek proxy, które modyfikują/ukrywają adres IP Użytkownika w celu wielokrotnego głosowania na treści, omijania blokad w strumieniach itp.
 • Użytkownik zobowiązuje się zaniechać podejmowania wszelkich akcji, które zakłócałyby lub zagrażałyby funkcjonowaniu serwisu lub poszczególnych udostępnionych tam usług. Zobowiązuje się także nie sięgać po dane do korzystania, do których nie jest upoważniony.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, możliwości korzystania z Serwisu z posłużeniem się określonym adresem IP. Wniosek o usunięcie blokady podlega rozpatrzeniu w trybie postępowania reklamacyjnego.
 • Użytkownik odpowiedzialny jest za wszelkie działania podejmowane w Serwisie z użyciem wybranego przez siebie Loginu i Hasła oraz adresu e-mail użytych podczas rejestracji.
 • Zabrania się Użytkownikowi umieszczania lub rozpowszechniania na stronach internetowych Usługodawcy, a zwłaszcza w ramach udostępnionych możliwości komunikacyjnych, treści, które:
  • naruszają obowiązujące prawo, porządek społeczny lub normy obyczajowe,
  • naruszają prawa do marki, patenty, wzory użytkowe, prawa autorskie, tajemnice firmowe lub inne prawa osób trzecich,
  • wywierają fałszywe wrażenie, iż pochodzą od Administratora lub są przez nią akceptowane,
  • zawierają dane osobowe osób trzecich, które nie wyraziły zgody na ich ujawnienie,
  • stanowią przyrzeczenia lub wezwania do składania przyrzeczeń korzyści materialnych z tytułu korzystania z Serwisu.
 • Administrator informuje, że wszelkie dostrzeżone przypadki ewentualnych nadużyć mogą być zgłaszane za adres e-mail: admin@lionproject.eu

4.Sankcje i uprawnienia Administratora

 • W przypadku naruszenia zasad korzystania z Serwisu zawartych w niniejszych Regulaminie, naruszenia prawa, bądź zachowania uznanego przez administratora Serwisu za naruszające zasady korzystania z niego, Administrator jest uprawniony do podjęcia i realizacji działań mających na celu wyeliminowanie takich zachowań, a w szczególności:
  • wysłania Użytkownikowi wiadomości prywatnej z ostrzeżeniem,
  • stałego bądź tymczasowego zablokowania konta Użytkownika,
  • usunięcia konta Użytkownika
 • Administrator ma prawo do usuwania Treści naruszających prawo bądź regulamin.
 • W czasie czasowego wykluczenia Użytkownik nie ma prawa do ponownej rejestracji w Serwisie.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do stałego zablokowania konta użytkownika bez podania przyczyny.

5. Niedostępność serwisu

 • Administrator zapewnia dostęp do usług średnio 94% dni w roku. Pozostałe terminy przeznaczone są na prace konserwacyjne na serwerze bądź interwencje naprawcze.TOP50 Gry Gry w przeglądarce Gry w przeglądarce Pokemon Online Słowacki